PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผนึกกำลังพัฒนาเมืองภูเก็ต จัดงาน PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการของบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองและบริษัทในเครือ โดยดึงคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นมันสมองในการขับเคลื่อน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใน โครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้แผนงานหลักของ บจก. ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD)

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop “จับคู่โครงการกับงานวิจัย (Business Matching)” โดยมี นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และ ผู้อำนวยการ Smart Growth Thailand คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

ในช่วงแรก  อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และ ผู้อำนวยการ Smart Growth Thailand ได้ขึ้นบรรยาย ในหัวข้อ “Smart Growth” การวางผังเมืองในหลากหลายรูปแบบ

ช่วงสอง เป็นช่วง Panel Discussion ในหัวข้อ การพัฒนาเมืองภูเก็ตอย่างยั่งยืน และความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve (สกว.) ดร.กฤษฎา มามาตร ผู้ช่วยผู้ประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล ผศ.ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดำเนินรายการโดย คุณพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล กรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

ช่วงสาม เป็นการบรรยายโดย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในหัวข้อแนวโน้มการพัฒนา และทิศทางงานวิจัยเพื่อพัฒนาเมืองภูเก็ต แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน Tourism Business โดย ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว 2. ด้าน Language and Culture โดย ดร.จิรเมธ รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิเทศศึกษา 3.ด้าน Urban Planning โดย ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน (ESSAND) 4.ด้าน Natural Energy and Environment โดย รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน และผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ ระบบพลังงาน (PERIN)

                            

                            

ดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำ Business Matching กับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ว่า PKCD เป็นบริษัทที่ทำงานด้านการพัฒนาภูเก็ต โดยเน้นการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีคู่คิดด้านเทคโนโลยี (technology partner) ปัจจุบัน PKCDได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งนี้ภาคการศึกษาเป็นหนึ่งในคู่คิดด้านเทคโนโลยีที่เราให้ความสำคัญ จึงเป็นที่มาของการจัดงานนี้”

ช่วงสุดท้าย ร่วมพูดคุยและเยี่ยมชมบูธ จากบริษัทและหน่วยธุรกิจ ในเครือบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เพื่อกำหนดโจทย์และคู่ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดยให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมปรึกษาหารือวางแผนความเป็นไปได้ในอนาคต

 

พร้อมช่วงกันสรุปผลการปรึกษาหารือ และวางตารางการร่วมมือ