Home Page

ข่าว / ประกาศ

PKCD STARTUP FUND NEWS 

ภูเก็ตเป็น 1 ใน 7 จังหวัดนำร่องที่ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

แผนแม่บท

แผนแม่บท การพัฒนาเมืองภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต และเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

4 กลุ่มเป้าหมายที่เรากำลังพัฒนา

บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง