Masterplan

1.smart-transit
SMART TRANSIT
พัฒนาด้านระบบขนส่งมวลชนทั้งทางบก และทางน้ำ
พัฒนาและยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สอดคล้องต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ ยกระดับภูเก็ต ให้เป็นเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อรองรับ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเชื่อมต่อประตูของโลก
ไปยังพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต
2.tourism
SMART TOURISM
พัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก
พัฒนาภูเก็ตเพื่อก้าวไปสู่การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดด ของเศรษฐกิจ ที่ต่างหลั่งไหลเข้าหาภูเก็ตจาก นักท่องเที่ยว นักลงทุน โดยมีการปรับให้ พร้อมเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก
3.energy
SMART ENERGY
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
สนับสนุนให้ พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากธรรมชาติ เพื่อใช้เองภายในเมืองภูเก็ต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ผลิตและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
4.city
SMART CITY
พัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอัฉริยะแห่งแรกของภาคใต้
“ภูเก็ต” คงเป็นชื่อที่ถูกนึกถึงเป็นอันดับแรกๆ ทั้งนี้ ด้วยความเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงจากการท่องเที่ยวและการลงทุน โดยเฉพาะจากต่างชาติ ประกอบกับการมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นค่อนข้างสมบูรณ์ ใน พ.ศ. 2558 จังหวัดภูเก็ตจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่องแห่งแรกในโครงการพัฒนา Smart City ภายใต้นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ทั้งยังเป็นกลไกสำคัญที่จะรองรับแผนพัฒนาตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้น