Pageloader

About Us

เกี่ยวกับภูเก็ตพัฒนาเมือง
/About Us

Who We Are

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (Phuket City Development : PKCD) ได้จัดตั้งขึ้นจากการรรวมตัวของประชาชนที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมมือกับทางภาครัฐ และเอกชน วางแผนพัฒนาเมืองภูเก็ตตามแนวคิด การเติบโตอย่างชาญฉลาด หรือ Smart Growth และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ Transit-Oriented Development (TOD) แนวคิดในการวางผังและพัฒนาเมืองที่ประเทศชั้นนำทั่วโลกต่างนำมาใช้ในการออกแบบและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งบริษัท PKCD ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจเพื่อสังคม”

โดยจะร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เทียบเท่าเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก

เป้าหมาย ระยะ 10 ปี จังหวัดภูเก็ตจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละด้าน เทียบเท่าเมืองท่องเที่ยวชั้นนําในระดับโลก

มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเมืองภูเก็ตเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อสร้างกำไรสูงสุดให้กับบริษัทฯ

เปิดโอกาสให้คนภูเก็ตทุกคนมีส่วนร่วมในการลงทุนในกิจการของบริษัทฯ

เป็นการประกอบกิจการที่มีรายได้หลักมาจากการขายสินค้าหรือบริการ

ผลกำไรที่ได้มุ่งนำไปขยายผลในการพัฒนาเมืองภูเก็ตเพื่อห้เกิดความยั่งยืน

มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เราจะก้าวไปด้วยกัน / No one left behind

เป้าหมายการพัฒนา 4 กลุ่ม 12 เรื่อง

กลุ่มที่ 1 การวางผังเมือง และการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองภูเก็ตตามเกณฑ์ Smart Growth, LEED-ND and Form-Based Codes

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และระบบขนส่งทางทะเล (Transportations)

การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง (TOD)

การพัฒนาท่าเรือ (Ocean Marina)

กลุ่มที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

การพัฒนาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก (Alternative electricity supply)

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค (Water supply management)

กลุมที่ 3 การพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนําระดับโลก

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว (Application platforms)

การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการลงทุน (Premium tourist & Real-estate promotions)

การจัดกิจกรรมประชุมและนิทรรศการในระดับเอเชีย (Asean Expo 2025)

การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ของเมือง (Land mark)

กลุมที่ 4 การพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

การพัฒนาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะอัจฉริยะ (Smart lighting)

การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart safety)

การพัฒนาระบบคลังความรู้ในการพัฒนาเมือง (Knowledge repository system)