About Us

เกี่ยวกับภูเก็ตพัฒนาเมือง
/About Us

ความเป็นมา...

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (Phuket City Development Co., Ltd. : PKCD) เป็นบริษัทร่วมทุนของนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันมีทั้งหมด 47 ท่าน รวมทุนจดทะเบียน 156 ล้านบาท ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยจะร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำในระดับโลก

เจตนารมณ์ในการจัดตั้งบริษัทฯ

  1. มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเมืองภูเก็ตเป็นหลักไม่ใช่เพื่อสร้างกำไรสูงสุดให้กับบริษัท ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม
  2. เปิดโอกาสให้คนภูเก็ตทุกคนมีส่วนร่วมในการลงทุน ในกิจการของบริษัท
  3. เป็นการประกอบกิจการที่มีรายได้หลักมาจากการขายสินค้าหรือบริการ
  4. ผลกำไรที่ได้มุ่งนำไปขยายผลในการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เกิดความยั่งยืน
  5. มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะงานที่จะต้องร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองให้เป็นเมืองอัฉริยะ (Smart City)

คณะกรรมการบริหาร

ทำเนียบผู้ถือหุ้น

1.คุณสมบัติ  อติเศรษฐ์
5.คุณไตรรัตน์  สันตอรรณพ
9. คุณมนต์ทวี  หงษ์หยก
13. คุณพัทธนันท์  พิสุทธิ์วิมล
17.คุณสุจิร  บัวทอง
21.คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด
25.คุณกุหลาบ ถาวรว่องวงศ์
29.คุณหรรษมน อู่โชติกวิรุฬห์
33.คุณบัณฑิต  เกิดวงศ์บัณฑิต
37.คุณกัญญารัตน์  ลิมปานนท์
41.คุณวิศวินท์  ปิติกุลสถิตย์
45.คุณธนกฤต  ดารารัตนโรจน์
บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท ภูเก็ต จำกัด
2.คุณธรณิศ  ตันติพิริยะกิจ
6.คุณวิจิตร  ณ ระนอง
10. คุณวัชร  จารุอริยานนท์
14.คุณสุรชัย  ชัยวัฒน์
18.คุณสุขแจนซิงห์  เศรษฐี
22.คุณเดชาธร  ภู่อัครวุฒิ
26.คุณรัชภร  ภูไกรเลิศ
30.คุณจักริน
34.คุณไวทฑ  อุปัติศฤงค์
38.คุณศลิษา  ลิ่มสกุล
42.คุณกชกร  ไชยบุตร
46.คุณโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์
บริษัท มายกรีนซิตี้โฮลดิ้ง จำกัด
3.คุณประมุขพิสิฐ  อัจฉริยะฉาย
7.คุณธำรงค์  งานทวี
11.นายบุญ  ยงสกุล
15.คุณเมธาพงศ์  อุปัติฤศงค์
19.นายวิศรุต  แซ่เต้ง
23.คุณสุริยะ  ตามชู
27. คุณภูเก็จ  ทองสม
31.คุณศิริลักษณ์  วัลยะเพ็ชร์
35.คุณองอาจ  อติเศรษฐ์
39.คุณชัยวัฒน์  บุญรักษ์
43.คุณลภัสรดา  กตัญชลีกุล
47.บจก. เค.ดับบลิว.กะตะ เซ็นเตอร์
47.บจก. เค.ดับบลิว.กะตะ เซ็นเตอร์
4.คุณก้าน  ประชุมพรรณ์
8. คุณนิพนธ์  เอกวานิช
12.นายธนูศักดิ์  พึ่งเดช
16.คุณชนินท์ทัศ  ปจันทบุตร
20.คุณกฤษฏา  ตันสกุล
24. คุณแจ่มจันทร์  ลิ้มรัตนเมฆา
28.คุณแกน  โอภาสกรกุล
32.คุณธนพงศ์  สมนาม
36.คุณกฤต  เพ็ชรวรุณ
40.คุณณกรษิฏา  พิมพ์ทอง
44.คุณกาญจน์ ทองใหญ่
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด