ภูเก็ตพัฒนาเมือง MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมกบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) พร้อมด้วยสมาชิก ได้เข้าร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือกันในการดำเนินการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองภูเก็ต (MOU) กับ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่าง

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PHUKET CITY DEVELOPMENT CO.,LTD) โดย นาย ก้าน ประชุมพรรณ์ และนายมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท สำนักงานตั้งอยู่ทที่ 2/23 อาคารศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ห้องเลขที่ 302/2 ถนนดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ตำแหน่ง อธิการบดี สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โดยที่ PKCD และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตกลงร่วมมือกันในการดำเนินการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองภูเก็ต ทั้งสองฝ่ายจึงทำบันทึกข้อตกลงกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

  1. PKCD และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันศึกษาวิจัยตามโจทย์ (การวิจัยมุ่งเป้า) การวิเคราะห์ และการร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองภูเก็ต ภายใต้กรอบภารกิจ
  1. ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวบรวม และสนับสนุนผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่และนำไปใช้ในการพัฒนาเมืองภูเก็ต
  1. ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนับสนุนอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในการพัฒนาเมืองภูเก็ต
  1. PKCD สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาวิชาการ ในการพัฒนาเมืองภูเก็ต
  2. การดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบต่างๆ ภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ตลอดจนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้ถือเป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับดังกล่าวแก่บุคคลอื่นหรือต่อสาธารณะโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ได้ปรากฎแก่สาธารณะแล้วหรือเป็นข้อมูลซึ่งต้องเปิดเผยตามผลบังคับของกฎหมาย
  1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันด้านการเงิน งบประมาณและภาระผูกพันอื่นใด หากการดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระผูกพันดังกล่าว จะต้องดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบของทั้งสองฝ่าย
  1. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดทำสัญญาภายใต้ขอบเขตของความร่วมมือแห่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้กัน ต่อไปโดยสัญญาดังกล่าวจะได้ระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการดำเนินการ เช่น ข้อกำหนดค่าบริการและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน