ก้าวหน้าไปอีกขั้น “ภูเก็ตพัฒนาเมือง” (PKCD) ขอเสนอร่างพ.ร.บ. พัฒนาเมือง

ก้าวหน้าไปอีกขั้น “ภูเก็ตพัฒนาเมือง” (PKCD)
ขอเสนอร่างพ.ร.บ. พัฒนาเมือง

 

นายมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง กล่าวว่า “เป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มาพบรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้นำเรียนถึงวัตถุประสงค์ และแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) ที่คนภูเก็ตรวมตัวกันก่อตั้งขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ที่จะเป็นการแบ่งเบาภาระกิจของภาครัฐ ช่วยในการวางแผนระยะยาวที่จะพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในอนาคต เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ การเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาช่วยกันวางแผนร่วมกับภาครัฐ เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้มีความเข้มแข็ง จะทำให้ภูเก็ตเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดอันดามันทั้ง 5 จังหวัด เชื่อมั่นว่าพร้อมที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความแข็งแรง ทั้งเรื่องของผังเมืองระบบโลจิสติกส์, ระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำประปา

และที่สำคัญจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องของการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ จะมีแนวทางอย่างไรและอนาคตจะทำอะไรบ้าง

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 ได้กล่าวแสดงความชื่นชมที่ภาคเอกชนออกมารวมตัวกันเพื่อช่วยพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้มีความเข้มแข็ง โดยไม่มุ่งหวังกำไร แต่เป็นการแบ่งเบาภารกิจของภาครัฐ อย่างไรก็ตามการดำเนินการในบางเรื่องจำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับส่วนบางเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ จะช่วยทำให้จังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีภาคเอกชนมาร่วมคิด ร่วมทำในแนวประชารัฐ มีความทันสมัยตอบรับความต้องการของพี่น้องประชาชนและการเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ