งานแถลงข่าวเปิดตัว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ( PKCD )

งานแถลงข่าวเปิดตัว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ( PKCD ) ภายใต้แนวคิดร่วมกับภาครัฐเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมือง Smart City ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2559 ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัว บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางการดำเนินการพัฒนาภูเก็ตในอนาคต” โดยมี คุณก้าน ประชุมพรรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด นายธนูศักดิ์  พึ่งเดช นักธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางการดำเนินการพัฒนาภูเก็ตในอนาคต”

 

นายก้าน ประชุมพรรณ์ กล่าวว่า บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ก่อตั้งโดยมีผู้ถือหุ้น 25 คน ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 100 ล้านบาท โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างศักยภาพร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองให้เป็น Smart City และระบบขนส่งมวลชน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยให้ตอบสนองต่อการเดินทางของประชาชน และนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจ ประหยัดการใช้พลังงานให้กับเมือง ลดการเดินทางแก่ภาคครัวเรือน สร้างความปลอดภัย เกิดความประหยัดในเชิงเศรษฐศาสตร์และส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบกระชับ (COMPACT CITY) โดยใช้ลักษณะการพัฒนาของศูนย์เศรษฐกิจร่วมกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ซึ่งมีการผสมผสานอย่างมีดุลยภาพของพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย พื้นที่สีเขียวและระบบการสัญจรสีเขียว สร้างความทันสมัยให้กับเมืองด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง ตอบสนองต่อการประกอบการทางธุรกิจ การนันทนาการ การอยู่อาศัยและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมในระยะยาวให้ภูเก็ตมีความมั่นคงและยั่งยืน

เปิดตัว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด  ภายใต้แนวคิดร่วมกับภาครัฐเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมือง Smart City ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด ก่อกำเนิดโดยการเสียสละพร้อมเจตนาที่มุ่งมั่นในการพัฒนาภูเก็ตโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐฝ่ายเดียว อาศัยรูปแบบการดำเนินการของ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัด โดยมีกลุ่มนายหัวภูเก็ต หรือกลุ่มนักธุรกิจทั้งคนท้องถิ่นภูเก็ตและนักธุรกิจต่างถิ่นที่เข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 25 คน ควักเงินคนละ 1 ล้าน เพื่อนำมาเป็นทุนจดทะเบียนบริษัทฯในระยะเริ่มต้น เป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท