ภูเก็ตพัฒนาเมือง พัฒนารถโดยสารสาธารณะ กับอีกก้าวของ Smart Mobility

การจะเกิด smart city ได้ต้องมีการพัฒนาหลายๆ อย่างภายในเมือง และที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนาด้านการเดินทางและระบบขนส่งให้มีความสมาร์ทมากขึ้น หรือที่เรียกว่า Smart Mobility ซึ่งหมายถึง การพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงระบบขนส่งและการสัญจรที่หลากหลาย รวมถึงอำนวยความความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตที่ยังคงต้องการการปรับปรุงแก้ไข จึงได้ดำเนินธุรกิจ “รถขนส่งสาธารณะ” ผ่านบริษัทในเครือ คือ บริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด โดยมุ่งหวังที่จะให้ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการรถสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมทั้งผู้โดยสารทั่วไป และผู้พิการ ช่วยลดปริมาณการใช้รถบนท้องถนน ลดปัญหาการจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงลดมลภาวะทางอากาศอีกด้วย และนอกจากนี้ยังพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบตำแหน่งรถได้แบบ real time อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนการเดินทางได้ด้วยตนเอง รวมถึงมีบริการ wifi free และระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้อง CCTV ภายในรถ สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอีกด้วย

Smart Mobility ของภูเก็ต ยังคงต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งขณะนี้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้ร่วมมือร่วมใจพัฒนาการเดินทางและระบบขนส่งผ่านการโครงการต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เดียวกันคือ อยากเห็นภูเก็ตมีระบบขนส่งมวลชนที่ดีขึ้น และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราชาวภูเก็ตให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน
#PKCD #PhuketCityDevelopment #Phuket #SmartCity #PhuketSmartCity
ขอบคุณข้อมูลจาก https://smartcitythailand.or.th