Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการกับงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค “Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data”

pkcd
มหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค “Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data”

วันนี้ ( 29 มิ.ย.61) ที่ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ (โฮมเวิร์ค ชั้น 1) โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในงาน

pkcd
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
pkcd
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ได้ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD), หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม

pkcd
Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data

นายประชา อัศวะธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบนกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ต มีการพัฒนาโครงการ Phuket Smart City มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี มีบริการด้านนวัตกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงเกิดรูปแบบการพัฒนาที่มีภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันในการพัฒนาเมือง โดยในขณะนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท CAT Telecom พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ได้ร่วมกันดำเนินการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับ Smart City มีการติดตั้ง loT สิ่งแวดล้อม ระบบ CCTV Application เมืองภูเก็ต รวมถึงระบบต่างๆตามกรอบแผนพัฒนา Smart City ทั้ง 7 ด้าน ทำให้จังหวัดภูเก็ตเองเป็นเมืองที่มีข้อมูล แบบ Realtime โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เกิดการรับรู้ถึงผลการดำเนินงานในโครงการ Phuket Smart City และสามารถเรียนรู้ทั้งในเชิงเทคโนโลยีที่นำมาใช้รวมถึงวิธีการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนเข้าสู่โลกดิจิทัล และส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้ทางด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา การพัฒนารวมถึง eSport

pkcd
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ความก้าวหน้าของจังหวัดภูเก็ต ในการเป็นจังหวัด Smart City แห่งแรกของประเทศไทย โดยวิวัฒนาการของภูเก็ตจะเป็นต้นแบบที่สำคัญที่จะทำให้จังหวัดอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ได้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา ภาครัฐพยายามผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนภาคธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าตลอดเวลา จึงเป็นความท้าทายที่สำคัญของภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจและภาคประชาชนให้สามารถปรับตัวและก้าวทันเทคโนโลยีได้ ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย รวมถึงก่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน

pkcd
Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data

โดยภายในงาน มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำโครงการเชื่อมโยงข้อมูลจังหวัดภูเก็ต หรือ Phuket Smart City Data Platform : Interconnection Layer ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA) บริษัทในเครือบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดย มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม การสัมมนาให้ความรู้ด้านการพัฒนา Smart City, การส่งเสริม Digital Start Up จากข้อมูลของเมืองมาต่อยอด Data Vitualization Hackatron, นิทรรศการแสดงเทคโนโลยี Phuket Smart City และ Digital Providers จากส่วนกลางและท้องถิ่นรวม 26 บริษัท และการแข่งขัน eSport Rov

pkcd
Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data
pkcd
Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data
pkcd
Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data

ติดตามข่าวสารได้ที่

https://www.facebook.com/phuket.pkcd/