PKCD ร่วมประชุมระดมสมอง Smart City Forum จัดโดย นิด้า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดการประชุมระดมสมอง Smart City Forum ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมืองอัจฉริยะและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมระดมสมองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโจทย์วิจัยในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเมือง ชุมชน และอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดความน่าอยู่ ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ”  โดย ศาตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และการนำเสนอประเด็นการพัฒนาชุมชนเมืองเดิมและพื้นที่เมืองที่มีศักยภาพโดยผู้บริหารบริษัทพัฒนาเมือง 6 แห่ง ดังนี้

1.       บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT) โดย คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการ

2.       บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) โดย คุณก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร

3.       บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด (RYCD) โดย คุณภูษิต ไชยฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ

4.       บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด (BKCD) โดย คุณแดน เหตระกูล กรรมการผู้จัดการ

5.       บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (SKCD) โดย คุณธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ กรรมการ

6.       บริษัท ชลบุรีพัฒนาเมือง จำกัด (CBCD) โดย คุณมีศักดิ์ ชุณหรักษ์โชติ ประธานกรรมการ

 

ในครั้งนี้ คุณก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ( PKCD ) ได้นำเสนอความเป็นมาของบริษัทฯ พร้อมอัพเดตความคืบหน้าของการดำเนินงานของบริษัท และได้นำเสนอเรื่องของการพัฒนาเมืองภูเก็ตในด้านต่าง ๆ ที่จัดอยู่ในประเด็นการพัฒนาชุมชนเมืองเดิมและพื้นที่เมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนา

 

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษใน 3 หัวข้อ คือ “ระบบขนส่งทางรางเพื่อการพัฒนาการเดินทางไทยที่ยั่งยืน” โดย คุณนคร จันทศร อดีตรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย “นโยบายที่อยู่อาศัยเพื่อคนกรุงเทพฯ ระดับรายได้ปานกลาง” โดย คุณอดิเรก แสงใสแก้ว กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และกรรมการบริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด และ “แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการเติบโตที่ชาญฉลาด จากกรณีสหรัฐอเมริกาสู่การประยุกต์ใช้ในประเทศไทย” โดย คุณฐาปนา บุณยประวิตร ผู้อำนวยการ Smart Growth Thailand Research Institute และอุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย การประชุมครั้งนี้ปิดท้ายด้วยการระดมความเห็นเพื่อสร้างกรอบการวิจัย “แนวทางการส่งเสริมของรัฐบาลด้านการพัฒนาชุมชนเมืองอัจฉริยะและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย”

 

การจัดการประชุมระดมสมองครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ (Supply of Knowledge) เพื่อตอบโจทย์ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

อ้างอิงจาก http://smartachieve.co/news-government/topic-17.html