การประชุมหารือยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระบี่ พังงา และภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตและบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกันจัดประชุมหารือยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ฝั่งอันดามัน(กระบี่ /พังงา/ภูเก็ต) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดแนวคิดที่จะนำไปสู่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องเซ้าท์ซีเพิร์ล 1 ชั้น 2 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เวลา 13:00-17:00 น.

 

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ,นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวและกีฬา ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์จังหวัด พร้อมภาคธุรกิจเอกชน หอการค้า สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรม สมาคมอสังหาริมทรัพย์ และภาคธุรกิจการโรงแรมจากทั้ง 3 จังหวัด ได้เข้าร่วมการประชุมหารือยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ /พังงา/ภูเก็ต) ในการนี้ นายวิจิตร ณ ระนอง, นายชวน ภูเก้าล้วน, นายธวัช นิรนาทวโรดม, นายสมพงศ์ ดาววิเศษ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน อาทิเช่น นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการเสวนา หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพของภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในมุมมองของภาครัฐโดยรองผู้ว่าราชการทั้ง 3 จังหวัด พร้อมทั้งได้นำข้อมูลแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ 3 จังหวัดอันดามัน โดยนายสุรยัน เดชรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอันดามัน

เสวนา หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพของภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 

นายสุรยัน เดชรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอันดามัน

 

จากนั้นนายวิจิตร ณ ระนอง เป็นผู้ดำเนินการในการหารือร่วมกันซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือที่จะผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ /พังงา/ภูเก็ต) หรือ SEC

โดยที่ประชุมต่างเห็นพ้องที่จะร่วมกันจัดทำข้อเสนอไปยังรัฐบาลในการดำเนินงานขับเคลื่อนให้เกิดระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่เกิด EEC ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคใต้และเศรษฐกิจของชาติโดยรวม จากนั้นที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชนของแต่ละจังหวัดโดยคณะทำงานจะมีการประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 10 พ.ย. เพื่อจัดทำข้อเสนอยื่นต่อ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่จะเดินมาร่วมประชุมสภาหอการค้าไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 19 พ.ย.นี้


การตั้งคณะทำงานร่วมกัน 3 จังหวัด เพื่อจัดเตรียมเอกสารลงนามความร่วมมือ และเอกสารข้อเสนอเบื้องต้นต่อรัฐบาล (เตรียมนำเสนอภายในวันที่ 17-19 พ.ย. 60) ผู้ประสานงาน ดร.เผด็จ จินดา

จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการประกอบด้วย คุณเอกวิทย์ ภิญโญธรรมโนทัย คุณสิริธร จุลชู คุณภูวดิท ปรีชานนท์ คุณวงศกร เอ่งฉ้วน คุณธนิตา เรืองสงค์ – ผู้ประสานงาน คือ คุณสิริธร จุลชู

จังหวัดพังงา

คณะกรรมการประกอบด้วย คุณกฤษ ศรีฟ้า คุณสมพงษ์ ดาววิเศษ คุณศรัณย์ รองเรืองกุล คุณสมเกียรติ รัตนรังษิวัฒน์ คุณองอาจ อติเศรษฐ์ คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม คุณธวัช นิรนาทวโรดม คุณวิทยา วงศ์วิเชียรกุล คุณวัชระ พรหม์พันธุ์ คุณสุทธิโชค ทองชุมนุม คุณนันทิดา อติเศรษฐ์ คุณสมพร สาระการ ดร.กฤตพร บุษย์เพชร คุณสุรชัย ชินโสภณพันธ์ – ผู้ประสานงาน คือ คุณกัณฐัศ กุลวานิช

จังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการประกอบด้วย คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม คุณสรายุทธ มัลลัม คุณสุรชัย ชัยวัฒน์ คุณเมธี ตันมานะตระกูล คุณกฤษฎาพงษ์ ตันทอง คุณเอวิกา ดำรงรักษ์ – ผู้ประสานงาน คือ คุณก้าน ประชุมพรรณ์