“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” แผนพัฒนาภูเก็ต ร่วมแรงทุกภาคส่วน พร้อมด้วย PKCD ภูเก็ตพัฒนาเมือง

ยกระดับภูเก็ต “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”แผนพัฒนาภูเก็ต ร่วมแรงทุกภาคส่วน พร้อมด้วย PKCD ภูเก็ตพัฒนาเมือง

“การสัมมนา และรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562” … นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2560 โดยสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

ณ โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา

การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต เป็นเรื่องสำคัญของคนภูเก็ตทุกคน ในงานสัมมนาวันนี้จึงมาครบทุกภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานราชการ ประชาสังคม ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมกันรับฟังความคิดในโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยที่จะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาภูเก็ตในอนาคต

ดำเนินรายการสัมมนา โดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ที่ปรึกษา และวิทยากรบรรยายในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กรการบริหารการเปลี่ยนแปลงการจัดองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ ได้กล่าวถึงทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์

โดยวิสัยทัศน์ ของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต 4 ปี คือ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน มั่งสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2579” (Hub of International in tourism Education and Innovation Value based Economy)

พันธกิจ ประกอบด้วย 1.เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก 2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต 3.บริหารจัดการเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาสังคม  การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับการเป็นศูนย์กลางและการเติบโตสู่เมืองดิจิตอล 4.ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากล และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต

เป้าประสงค์สูงสุด 1. จังหวัดมีเศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุน และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 2.จังหวัดมีระบบการศึกษานานาชาติ มีมาตรฐานระดับ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การศึกษานานนาชาติ 3.จังหวัดเป็นเมืองนวัตกรรมการบริการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นทั้งด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจเพิ่มค่า และบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ 2.การพัฒนาเมืองรองรับการเติบโต ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.การพัฒนาคน สังคม และการจัดการความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำเสนอภายในการสัมมนา มาจากทุกภาคส่วน ประกอบไปด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจเพิ่มค่า และบริการมูลค่าระดับนานาชาติ 2. การพัฒนาเมืองรองรับการเติบโต ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

 

ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ได้มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองภูเก็ตในอนาคตของแต่ละแผน พร้อมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด เสนอแนวทางการพัฒนา โดยจะได้รับข้อมูลในหลากหลายมุม เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภูเก็ตพัฒนาเมือง PKCD เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูเก็ตในด้านต่าง ๆ ร่วมกับทางภาครัฐ และประชาชน โดยทุกคนที่ได้ฟังต่างมีความคิด และได้เสนอแนวทางการพัฒนาให้เป็นไปทิศในทางของที่ส่งเสริมให้เป็น Phuket Smart City และการพัฒนาต้อง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดังคำขวัญของบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง ที่ว่า “No One Left Behind”