รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดโครงการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line)

มุ่งให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นจังหวัดตัวอย่างในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ไลม์ไลท์ ภูเก็ต นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม

 


ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเขตเมืองเก่าภูเก็ต (The Dragon Line)ที่จะให้บริการในพื้นที่มีความสำคัญต่อชาวภูเก็ต ในวันนี้ โดยมี นายไวทฑ อุปัติศฤงค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต พัฒนาเมือง จำกัด นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ให้การต้อนรับ โดยปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาด จึงได้รับความสนใจและถูกนำไปปรับใช้ในกิจกรรมต่าง ( เพื่อทดแทนการใช้พลังงานปิโตรเลียม โดยเฉพาะในภาคการขนส่งที่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ “ยานยนต์ไฟฟ้า” เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การนำรถโดยสารไฟฟ้ามาให้บริการจะช่วยลดมลพิษอย่าง PM 2.5 ในบริเวณเมืองเก่า ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ แต่ประสบกับปัญหาการจราจรและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการให้บริการดังกล่าวยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero

 

ในอนาคตการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถโดยสารไฟฟ้า จึงเป็นการพัฒนาระบบขนส่งที่สอดคล้องกับกระแสธารแห่งเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเอื้อต่อการท่องเที่ยว รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี โดยภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่ได้ร่วมกันส่งเสริมและขับเคลื่อนการให้บริการรถไฟฟ้าในพื้นที่เขตเมืองเก่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจ และแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมในจังหวัด

 

นอกจากนี้การให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะภายใต้โครงการนี้ จะสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชนเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการริเริ่มการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นจังหวัดตัวอย่างในการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป