PKCD ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต (Phuket Smart City) ของคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต (Phuket Smart City) ของคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม BAYACO บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด และบริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด ในฐานะองค์กรเอกชนที่ร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหลากหลายหน่วยงาน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงปัญหา และอุปสรรค ของโครงการดังกล่าว และได้มีการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อทำให้ภูเก็ตพัฒนาสู่การเป็นเมือง Smart City ต้นแบบ ให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

#PKCD #PhuketCityDevelopment #Phuket #SmartCity #PhuketSmartCity