UDDC ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ด้านการพัฒนาเมือง

21 ธันวาคม 2561 คุณแทนศร พรปัญญาภัทร และคุณจิรัฏฐ์ ม้าไว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบ และพัฒนาเมือง (UDDC) เข้าพบ คุณก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร และคณะบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ในครั้งนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ด้านการพัฒนาเมือง รวมถึงแนวทางความร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะฯได้มีการลงสำรวจพื้นที่ร่วมกัน