📣คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4157/2564 ***มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 64 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 64***
.
มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย / ช่องทางน้ำ (ท่าเรือ) ทุกท่า ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต #สำหรับทุกท่านเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) ต้องปฏิบัติดังนี้
.
1. #ต้องได้รับวัคซีน covid-19
– Sinovac ครบ 2 เข็ม
– Sinopharm ครบ 2 เข็ม
หรือ
– Sinovac เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2
หรือ
– Astrazeneca 1 เข็ม
– Moderna 1 เข็ม
– Pfizer 1 เข็ม
– Johnson & Johnson 1 เข็ม
** ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน
.
2. #และต้องตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ วิธีการ Antigen test #ไม่เกิน 72 ชม. นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ
***ยกเว้น เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึงผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคชีน และเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง
.
3. #ยกเว้นบุคคลผู้เดินทางตามกรณี ดังต่อไปนี้
– รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย
– รถขนส่งยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ต้องมีใบส่งของ หรือใบแจ้งรายการสินค้า)
– ผู้มีนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มที่ 2
– ผู้มีความจำต้องเดินทางสนามบินนานาชาติภูเก็ต (ต้องมีตั๋วโดยสารของวันที่เดินทางเท่านั้น)
#ให้สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ #แต่ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT- PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง
.
กรณี นักเรียน นักศึกษา อายุไม่ถึง 18 ปี ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนได้ และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ต เพื่อการเรียน การศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา หรือศึกษาธิการจังหวัดออกบัตรประจำตัวเป็นรูปแบบเดียวกัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่หน้าด่าน และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธีการ RT – PCR และออกใบรับรองการตรวจหาเชื่อโควิด-19 ให้มีผลใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน (ต้องมีใบนัดหมายการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2)
.
ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต
.
ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self-Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค หากพบอาการป่วยหรือสงสัยว่ามีอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 ให้พบแพทย์โดยด่วน
.
ด่านท่าฉัตรไชยปิด ระหว่าง 23.00 – 04.00 น.
*** ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จ ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน และควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 
————————————————–
 
📣Phuket Provincial Order No. 4157/2564 *** Effective from 25 July 2021 to 2 August 2021. ***
.
Determination of travel screening measures for entering Phuket according to the prevention and control measures for Coronavirus Disease 2019 [Ordered on 23 July B.E. 2021]
.
The Chatchai Pier Checkpoint, the water channel (pier), every port in Phuket and domestic channels and Phuket International Airport Travelers except children under 6 years old traveling with parents or guardians, must be qualified to enter and must adhere to the following practices
.
1. #Must be vaccinated against COVID-19 with:
-Sinovac 2 doses
-Sinopharm 2 doses
OR
-Sinovac dose 1 and AstraZeneca dose 2
OR
-Astrazeneca 1 dose
– Moderna 1 dose
-Pfizer 1 dose
-Johnson & Johnson 1 dose
** for at least 14 days or has recovered from COVID-19 in the past 90 days
.
2. #Must be tested for COVID-19 by RT-PCR method or Antigen Test method within 72 hours prior to arrival
.
Except for children from 6 years old to under 18 years old (who are not eligible for vaccination and traveling with parents or caregivers that have been tested for COVID-19 by RT – PCR method or Antigen Test method up to 72 hours prior to arrival).
.
3. #Except for those traveling in the following cases:
– Medical ambulance emergency patient, lifeguard, rescue
– Drugs, medical supplies, chemicals, materials and medical equipment (must have delivery slip or product statement)
– Persons who have an appointment for the second dose of COVID-19 vaccination (must have a certificate for the second dose of vaccination.)
– Persons who need to travel out of Phuket International Airport (must have a ticket of the travel date only)
.
To be able to travel to Phuket but must be tested for COVID-19 by RT-PCR method or Antigen Test method within 72 hours prior to arrival.
.
In the case of students under 18 years of age who are unable to receive vaccination against COVID-19 and need to travel through Phuket to study. The agency affiliated with the educational establishment or provincial educational institution shall issue the same form of identification to be shown to staff when travelling through – out of Phuket and have the Phuket Provincial Public Health Office to test for COVID-19 by RT – PCR method and issue a certificate for COVID-19 testing to be valid for no more than 1 month each time.
.
Must download and install the “Mor Chana” application on your smartphone and agree to enable location sharing throughout your stay in Phuket.
.
Observe the symptoms themselves (Self-Monitoring) according to preventive measures to control the disease. If you have symptoms or suspect that you have symptoms of COVID-19, see a doctor immediately.
.
Patients who intentionally conceal travel information or report false information to communicable disease control officers, causing obstacles to disease investigation and control, resulting in the spread of pathogens may be considered a violation or failure to comply with the order of the communicable disease control officer which is also an offense under the Communicable Diseases Act B.E. 2558
 
————————————————–
 
#ภูเก็ตพัฒนาเมือง จะพยายามอัพเดทข่าวสารที่ถูกต้องอยู่เสมอ สามารถติดตามได้ที่เพจนี้ได้เลยค่ะ🙂 #พัฒนาเมืองภูเก็ตโดยคนภูเก็ตเพื่อคนภูเก็ต #phuket #PKCD #PhuketCityDevelopment #บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด
.
ติดตามข่าวสารของ PKCD: www.pkcd.co.th
Line: @pkcd หรือคลิก https://lin.ee/11CZUWN
FB: บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด