City DataPlatform คืออะไร

เมื่อข้อมูล (Big Data) เป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบันที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล โครงการ City Data Platform หรือ CDP จึงเกิดขึ้นโดย ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ (บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง)

#CityDataPlatformหรือCDPคืออะไร

City Data Platform (CDP) คือ ต้นแบบแพลตฟอร์มข้อมูลระดับเมือง ที่ภูเก็ตเป็นต้นแบบ และจังหวัดนำร่อง โดย ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ ได้ทำการจัดทำระบบข้อมูลของเมือง ข้อมูลพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต และข้อมูลเชิงลึก มากกว่า 60 ชั้นข้อมูล และแบ่งชั้นของการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1.การเชื่อมต่อข้อมูล 2.การรวบรวมข้อมูล 3.การนำข้อมูลมาวิเคราะห์

#ข้อมูลอะไรบ้างและเอาไปใช้ทำอะไร

ข้อมูลที่เรารวบรวม คือ ข้อมูล การท่องเที่ยว ,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม,อสังหาริมทรัพย์ โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แล้วนำไปใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ และ แก้ไขปัญหาของเมือง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

#ร่วมมือกับใคร

บ. ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จก. (CDA) บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง เราได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมา และยังต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจากหลากหลายช่องทาง ที่มีข้อมูลกระจัดกระจายและมีปริมาณมหาศาลมาแชร์ร่วมกัน ก็จะเป็นประโยชน์กับจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนาสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ไปได้ไกลขึ้น

#เราจะก้าวไปด้วยกัน
#MoveForwardTogether