ภูเก็ตพัฒนาเมือง ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุบลราชธานี

ภูเก็ตพัฒนาเมือง ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการฝึกอบรมแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) โดยมี นายสุขแจนซิงห์ เศรษฐี นายไวทฑ อุปัติศฤงค์ และนายวิศรุต แซ่เต้ง
คณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ให้การต้อนรับ

นายสุขแจนซิงห์ เศรษฐี กล่าวว่า ภูเก็ตพัฒนาเมือง เป็นบริษัทร่วมทุนของนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยจะร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ ปัจจุบันมีการดำเนินงานในด้านของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน รถโดยสารสาธารณะอัจฉริยะ (Phuket Smart Bus) การใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Phuket Rabbit card) การจัดเก็บข้อมูล Big Data เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเมืองภูเก็ต และการให้บริการพื้นที่เพื่อทำงาน ห้องประชุม หรือจัดสัมมนา ภายใต้แบรนด์ BAYACO ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำงานของคนรุ่นใหม่

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ได้เล็งเห็นว่าบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จได้ระดับหนึ่ง และสามารถนำผลการดำเนินงานต่างๆ ไปเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป