ม.ราชภัฎเชียงราย ศึกษาดูงาน ภูเก็ตพัฒนาเมือง

ม.ราชภัฎเชียงราย ศึกษาดูงาน ภูเก็ตพัฒนาเมือง

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัดและบริษัทในเครือ เพื่อเรียนรู้ที่มาของการก่อตั้ง การจัดการ ปัญหาอุปสรรคขององค์กร
และนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น ให้เกิดการเรียนการสอนและบริหารงานหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทในเครือ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานภูเก็ตพัฒนาเมือง(PKCD)