การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

 

พัฒนาและยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สอดคล้องต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ มุ่งเน้นยกระดับภูเก็ตให้เป็นเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อรองรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเชื่อมต่อประตูของโลกไปยังพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต