การพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก

การพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก ส่งเสริมความเป็นภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ด้วยการส่งเสริมทางด้านพลังงานทดแทนหลายด้าน ซึ่งได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ ที่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้