การพัฒนาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะอัจฉริยะ

การพัฒนาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะอัจฉริยะ (Smart lighting) เพื่อให้เมืองมีความเป็นสมาร์ทซิตี้ และเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน