การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการลงทุน

เพื่อช่วยยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้ดีขึ้น กลุ่มนักท่องเที่ยว Premium เข้ามาใช้จ่ายในจังหวัดภูเก็ตให้มากขึ้น