การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว

แอปพลิเคชันแพลทฟอร์ม เพื่อวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก และสร้างรายได้เพิ่มเติม แก่ธุรกิจในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต รูปแบบการบริหารทีม ทำงานกันภายใต้แนวคิด Agile Methodologies