การพัฒนาท่าเรือ

 

การพัฒนาท่าเรือ เพื่อผลักดันสร้างภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางเรือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนภูเก็ตให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือสำราญในภูมิภาค พร้อมทั้งพัฒนาภูเก็ตให้มีระบบขนส่งทางทะเลที่เป็นเลิศ