การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ของเมือง

การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ของเมือง (Landmark)สร้างเป็นจุดน่าสนใจเพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต