โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

[zozo_vc_feature_box box_style=”info-box” info_box_style=”box-without-bg” text_align=”left” feature_image=”2305″ title=”การพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก” title_type=”h5″]ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้กับการส่งเสริมพลังงานทดแทน[/zozo_vc_feature_box]
[zozo_vc_feature_box box_style=”info-box” info_box_style=”box-without-bg” text_align=”left” feature_image=”2307″ title=”การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค” title_type=”h5″]พัฒนาแหล่งน้ำกระจายสู่ชุมชน เพื่อขจัดปัญหาการขาดแคลนน้ำแบบยั่งยืน[/zozo_vc_feature_box]