โครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
/โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก

ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้กับการส่งเสริมพลังงานทดแทน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

พัฒนาแหล่งน้ำกระจายสู่ชุมชน เพื่อขจัดปัญหาการขาดแคลนน้ำแบบยั่งยืน