การพัฒนาระบบคลังความรู้ในการพัฒนาเมือง

 

จัดทำข้อมูลในด้านของ Big Data และให้บริการข้อมูลที่ชาญฉลาดให้กับภาครัฐ และเอกชน ได้เกิดจากความต้องการให้จังหวัดภูเก็ตมีข้อมูลที่ชาญฉลาด เพื่อนำมาสู่การพัฒนาเมืองได้อย่างเป็นระบบ และถูกต้อง มีการบริหาร และจัดการจากภาครัฐได้ถูกทิศทาง