Projects

โครงการพัฒนาเพื่อภูเก็ตเติบโตอย่างยั่งยืน

การพัฒนาระบบคลังความรู้ในการพัฒนาเมือง

  จัดทำข้อมูลในด้านของ Big Data และให้บริการข้อมูลที่ชาญฉลาดให้กับภาครัฐ และเอกชน ได้เกิดจากความต้องการให้จังหวัดภูเก็ตมีข้อมูลที่ชาญฉลาด...

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

  พัฒนาและยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สอดคล้องต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ มุ่งเน้นยกระดับภูเก็ตให้เป็นเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี...

การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง

  ปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเพื่อให้ครัวเรือนเข้าถึงเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ มีการเพิ่มการจ้างงาน มีงานทำอย่างมั่นคงภายในพื้นที่ TOD และ Transit...

การพัฒนาท่าเรือ

  การพัฒนาท่าเรือ เพื่อผลักดันสร้างภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางเรือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนภูเก็ตให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือสำราญในภูมิภาค พร้อมทั้งพัฒนาภูเก็ตให้มีระบบขนส่งทางทะเลที่เป็นเลิศ...