บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด | Phuket City Development Co., Ltd.

เริ่มต้นจาก เจตนารมย์

"ภูเก็ตเมืองเขียว" ด้วยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งสีเขียว
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด บริษัทพัฒนาเมืองแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของคนภูเก็ต ทั้งหมด เพื่อภูเก็ตที่มั่นคงและยั่งยืน

ศักยภาพ

เป็นตัวกลางในการสร้างศักยภาพร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง

โครงสร้างพื้นฐาน

เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างศูนย์เศรษฐกิจ และย่านสำคัญต่างๆ ทั่วทั้งเกาะ ด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย

การลงทุน

ส่งเสริมเศรษฐกิจ กระตุ้นการลงทุน ด้วยการระดมทุน และพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจ

เมืองสีเขียว

สร้างทางเลือกในการประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง

เมืองน่าอยู่

เมืองที่เติบโตแบบกระชับ มีความสมดุลย์ของพื้นที่พาณิชย์ ที่อยู่อาศัย กับพื้นที่สีเขียว และทันสมัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง

ภูเก็ตยั่งยืน

เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงฟื้นฟูตัวเมือง เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับภูเก็ตทั้งในด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่

มุ่งไปสู่ การดำเนินงาน

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้กำหนดวิธีการดำเนินงานในปัจจุบันออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ทุกส่วนต่างมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์เดียวกัน นั่นคือการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพ และส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูเก็ตให้มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง

การระดมทุน


การระดมทุนเพื่อลงทุนระบบขนส่งมวลชนและพัฒนาเมืองภูเก็ต

บริษัทจะมีการระดมทุนทั้งในพื้นที่และในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำงบประมาณที่ได้มาขยายการลงทุนโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน พร้อมระบบบริการ ครอบคลุมทั่วทั้งเกาะภูเก็ตและพื้นที่ต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้บริการที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และมีคุณภาพสูง

แผนการระดมทุน
  • การระดมทุนช่วงที่ 1 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) เพื่อเป็นทุนในการจัดตั้งบริษัท ศึกษาและออกแบบเส้นทางระบบขนส่งมวลชนรอง และกิจการอื่นๆ ของบริษัท
  • การระดมทุนช่วงที่ 2 เพื่อเพิ่มเงินทุนสำหรับลงทุนในระบบขนส่งมวลชนรอง (รถบัสประเภทชานพื้นต่ำ หรือ Low-floor transit bus)
  • การระดมทุนช่วงที่ 3 เป็นการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสัมปทานระบบขนส่งมวลชนหลัก (รถไฟฟ้ารางเบา) และพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน

ระบบขนส่งมวลชนหลัก


รถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต

เป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้ารางเบาตามผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยบริษัทจะเข้าสัมปทานเส้นทาง เพื่อบริหารการเดินรถ และบริหารจัดการโครงข่ายทั้งหมด ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงข่ายราง ระบบอาณัติสัญญาณสถาน และศูนย์ซ่อมบำรุง

ระบบขนส่งมวลชนรอง


โครงข่ายขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต

เป็นการดำเนินการเพื่อพัฒนาโครงข่ายบริการขนส่งมวลชนร่วมกัน ระหว่างบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด, จังหวัดภูเก็ต, และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภูเก็ต ตามผลการศึกษาและออกแบบเส้นทางของที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบขนส่งมวลชน โดยจากผลการศึกษาเส้นทางเบื้องต้น ได้วางเส้นทางการพัฒนาระยะที่ 1 ไว้ 3 เส้นทาง

การพัฒนาเส้นทางระยะที่ 1
  • เส้นทางโบ๊ทลากูน - ศูนย์ขนส่งฯ แห่งที่ 3 เซ็นทรัลเฟสติวัล - ศูนย์เศรษฐกิจเจ้าฟ้า - ห้าแยกฉลอง
  • เส้นทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - เซ็นทรัลเฟสติล - เมืองเก่าภูเก็ต - ศูนย์ขนส่งฯ แห่งที่ 1 ถนนพังงา - ศูนย์ขนส่งฯ แห่งที่ 2 สะพานหิน
  • เส้นทางโบ๊ทลากูน - สถานีขนส่ง - มหาวิทยาลัยราชภัฎ - ศูนย์ขนส่งฯ แห่งที่ 1 ถนนพังงา

การพัฒนาพื้นที่รอบสถานี


แผนพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต

ดำเนินการพัฒนาที่ดินโดยรอบสถานีขนส่งมวลชนให้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงและที่ดินเชิงพาณิชย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของภูเก็ต รวมทั้งก่อให้เกิดระบบขนส่งมวลชนที่ครบวงจร รองรับความต้องการใช้งานของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง สำหรับผลกำไรที่เกิดขึ้น จะนำมาใช้เพื่อลงทุนขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทั้งหลักและรองในอนาคต โดยเบื้องต้น บริษัทมีแผนที่จะขอภาครัฐในการใช้ที่ดิน 5 แห่ง เพื่อดำเนินการพัฒนา

แปลงที่ดินในแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน
  • บริเวณสถานีวิทยุ สทร. และศูนย์การค้าลักกี้ ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต)
  • สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต (เดิม) ถนนพังงา ในการดูแลของเทศบาลนครภูเก็ต
  • ถนนวิชิตสงคราม ตำบลเกาะแก้ว ตรงข้ามโรงเรียนอิสลามฯ ปัจจุบันใช้ประโยชน์โดยแขวงการทางภูเก็ต
  • บริเวณตรงข้ามศาลากลางแห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ ปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค 8 ได้ขอใช้ประโยชน์ไปบางส่วน

บทสนทนาเสนอ ท่านนายกรัฐมนตรี

วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.20 น.
ณ ดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

[กล่าวรายงาน]

คุณก้าน ประชุมพรรณ์ และ ภาคเอกชนระดมทุนจัดตั้งบริษัทได้ 100 ล้านบาท ครับท่าน จดทะเบียนบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง เสร็จเมื่อวานนี้ ก่อนท่านนายกฯ มา 1 วัน ครับ

ท่านนายกฯ

เมื่อกี้ผมบอกแล้ว (ท่านนายกฯ ตบอกตัวเอง 3 ครั้ง ดีใจครับ) มันต้องใช้ที่มีอยู่แล้วเดิม แล้วก็เพิ่มเติมอันใหม่ เร็วที่สุดคืออันนี้ (ภาคเอกชนกับภาครัฐร่วมมือกัน)

คุณธนูศักดิ์

อยากจะได้ความร่วมมือจากภาครัฐ เพราะเอกชนเราไม่มีกำลังพอในบางเรื่อง

ท่านนายกฯ

ก็ไปพิจารณาร่วมกัน ให้ถูกกฎหมายก็โอเคแล้ว (เสนอเข้า กรอ.กลางได้)

การที่ภาคเอกชนและภาครัฐได้มาร่วมสนทนาหารือความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเมืองในลักษณะนี้ นับเป็นมิติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
โครงการ แรกของเรา

วันนี้ เราไม่เพียงแค่คิด แต่เราได้เริ่มเดินหน้าแล้ว


ติดตามข่าวสารทางจดหมายข่าว

คุณสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของการพัฒนาเมืองภูเก็ต หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนภูเก็ตไปสู่การเป็น Smart City ได้ เริ่มต้นด้วยการรับจดหมายข่าวจากเรา

ติดต่อเรา


ฝากข้อความถึงเราได้ที่กล่องข้อความด้านล่างนี้ ทีมงานของเราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

Email Sending...
Your message was sent sucessfully. We will be in touch with you shortly.
Error...!, message sending failed, please try again later.