การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน โรงแรม และสถานที่ประกอบธุรกิจต่าง ๆ มา Reuse เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได