การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง

 

ปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเพื่อให้ครัวเรือนเข้าถึงเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ มีการเพิ่มการจ้างงาน มีงานทำอย่างมั่นคงภายในพื้นที่ TOD และ Transit Corridor ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและในการอยู่อาศัย โดยการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งนำไปสู่การยกระดับการเพิ่มพื้นที่การเดิน และกิจกรรมทางกาย ลดการหนาแน่นของการจราจรและเพิ่มพื้นที่สัญจร ให้มีอากาศและน้ำที่สะอาด เป็นการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ TOD