การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ

 

การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart safety) เพื่อเสริมประคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของคนในภูเก็ต และนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตมากที่สุด