Warning: Illegal string offset 'Theme Color' in /home/kamolcha/public_html/wp-content/themes/metal/includes/visual-composer/visual-composer.php on line 43
โครงสร้างพื้นฐาน - บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

โครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
/โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก

ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้กับการส่งเสริมพลังงานทดแทน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

พัฒนาแหล่งน้ำกระจายสู่ชุมชน เพื่อขจัดปัญหาการขาดแคลนน้ำแบบยั่งยืน