การออกแบบเมือง

การออกแบบเมือง เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเมืองจากเดิมที่เป็นอยู่ ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อตอบโจทย์การดำรงชีวิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางของผู้คนในเมือง ทั้งทางบกและทางทะเล ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง

[zozo_vc_feature_box box_style=”info-box” info_box_style=”box-without-bg” text_align=”left” feature_image=”2332″ title=”การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน” title_type=”h5″]การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของรถบัส ให้คนภูเก็ตได้เดินทางอย่างปลอดภัย และเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขนาดรถที่ใหญ่ขึ้น มีพื้นที่วางกระเป๋าสำหรับนักท่องเที่ยว[/zozo_vc_feature_box]
[zozo_vc_feature_box box_style=”info-box” info_box_style=”box-without-bg” text_align=”left” feature_image=”2299″ title=”การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง” title_type=”h5″]ปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเพื่อให้ครัวเรือนเข้าถึงเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ มีการเพิ่มการจ้างงาน มีงานทำอย่างมั่นคงภายในพื้นที่ TOD และ Transit Corridor ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและในการอยู่อาศัย โดยการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งนำไปสู่การยกระดับการเพิ่มพื้นที่การเดิน และกิจกรรมทางกาย ลดการหนาแน่นของการจราจรและเพิ่มพื้นที่สัญจร ให้มีอากาศและน้ำที่สะอาด เป็นการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ TOD[/zozo_vc_feature_box]
[zozo_vc_feature_box box_style=”info-box” info_box_style=”box-without-bg” text_align=”left” feature_image=”2297″ title=”การพัฒนาท่าเรือ” title_type=”h5″]1. สร้างภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางเรือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. เปลี่ยนภูเก็ตให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือสำราญในภูมิภาค
3. พัฒนาภูเก็ตให้มีระบบขนส่งทางทะเลที่เป็นเลิศ[/zozo_vc_feature_box]