Projects

โครงการพัฒนาเพื่อภูเก็ตเติบโตอย่างยั่งยืน

การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง

  ปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเพื่อให้ครัวเรือนเข้าถึงเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ มีการเพิ่มการจ้างงาน มีงานทำอย่างมั่นคงภายในพื้นที่ TOD และ Transit...

การพัฒนาท่าเรือ

  การพัฒนาท่าเรือ เพื่อผลักดันสร้างภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางเรือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนภูเก็ตให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือสำราญในภูมิภาค พร้อมทั้งพัฒนาภูเก็ตให้มีระบบขนส่งทางทะเลที่เป็นเลิศ...

การพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก

การพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก ส่งเสริมความเป็นภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ด้วยการส่งเสริมทางด้านพลังงานทดแทนหลายด้าน ซึ่งได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ...

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ...