Projects

โครงการพัฒนาเพื่อภูเก็ตเติบโตอย่างยั่งยืน
การออกแบบเมือง

การออกแบบเมือง

การออกแบบเมือง เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเมืองจากเดิมที่เป็นอยู่ ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อตอบโจทย์การดำรงชีวิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางของผู้คนในเมือง...

เมืองอัจฉริยะ

เมืองอัจฉริยะ

การพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาแทนที่พลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงเทตโนโลนีการรักษาความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของคนภูเก็ต...

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา...

เมืองท่องเที่ยว

เมืองท่องเที่ยว

เมืองท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาภูเก็ตเพื่อก้าวไปสู่การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดของเศรษฐกิจ ที่ต่างหลั่งไหลเข้าหาภูเก็ต จากนักท่องเที่ยว นักลงทุน โดยมีการปรับให้พร้อมเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกแอพพลิเคชั่นที่ครอบคลุมเรื่องหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวกับภูเก็ต...