ก้าวหน้าไปอีกขั้น “ภูเก็ตพัฒนาเมือง” (PKCD) ขอเสนอร่างพ.ร.บ. พัฒนาเมือง

ก้าวหน้าไปอีกขั้น “ภูเก็ตพัฒนาเมือง” (PKCD) ขอเสนอร่างพ.ร.บ. พัฒนาเมือง ด้วยความตั้งใจของ “ภูเก็ตพัฒนาเมือง” กับการผลักดันร่าง พ.ร.บ.พัฒนาเมือง  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง เข้าพบ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 ขอให้ช่วยผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. สภาพัฒนาเมือง ณ โรงแรมกะตะ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) พร้อมด้วย นายมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมการบริหาร และดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ เข้าพบ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 เพื่อนำเสนอแนวคิดในการก่อตั้ง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง และความเป็นมาเป็นไป รวมไปถึงเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในอนาคต พร้อมขอให้ช่วยผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาเมือง ซึ่งขณะนี้ได้นำเสนอ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1    นายมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง กล่าวว่า “เป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มาพบรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้นำเรียนถึงวัตถุประสงค์ และแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) ที่คนภูเก็ตรวมตัวกันก่อตั้งขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ที่จะเป็นการแบ่งเบาภาระกิจของภาครัฐ ช่วยในการวางแผนระยะยาวที่จะพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในอนาคต เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ การเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาช่วยกันวางแผนร่วมกับภาครัฐ เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้มีความเข้มแข็ง จะทำให้ภูเก็ตเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดอันดามันทั้ง 5 จังหวัด เชื่อมั่นว่าพร้อมที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความแข็งแรง ทั้งเรื่องของผังเมืองระบบโลจิสติกส์, ระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำประปา และที่สำคัญจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องของการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ จะมีแนวทางอย่างไรและอนาคตจะทำอะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม การที่ภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและร่วมวางแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต จำเป็นจะต้องมีกฎหมายรองรับ ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้เสนอร่างพ.ร.บ. พัฒนาเมืองต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา

ภูเก็ตพัฒนาเมือง MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมกบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) พร้อมด้วยสมาชิก ได้เข้าร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือกันในการดำเนินการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองภูเก็ต (MOU) กับ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่าง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PHUKET CITY DEVELOPMENT CO.,LTD) โดย นาย ก้าน ประชุมพรรณ์ และนายมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท สำนักงานตั้งอยู่ทที่ 2/23 อาคารศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ห้องเลขที่ 302/2 ถนนดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ตำแหน่ง อธิการบดี สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โดยที่ PKCD และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตกลงร่วมมือกันในการดำเนินการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองภูเก็ต ทั้งสองฝ่ายจึงทำบันทึกข้อตกลงกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ PKCD และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันศึกษาวิจัยตามโจทย์

กิจกรรม ชวนดูฟรี ก่อนใคร กับ PKCD

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) จัดแคมเปญร่วมกับประชาชน ในกิจกรรมดูหนัง Spiderman Home Coming เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนภูเก็ตได้รู้จักภูเก็ตพัฒนาเมือง และประชาชนได้ทราบถึงการทำงานของบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นที่ภูเก็ตในอนาคต พร้อมประชาสัมพันธ์เรื่อง Application Phuket ที่จะมีให้ใช้ในเดือน สิงหาคม งานจัดในนวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ SF เซ็นทรัล ภูเก็ต           

PKCD ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลัง

งาน TREA TALKS Real Estate 2017 – Future Thailand: ประเทศไทย 4.0 “ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง” จัดขึ้นที่  Center Point Studio ซอยลาซาล (BTS แบริ่ง) วันที่ 29 มิถุนายน 2560 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREA) จัดงานสัมมนาใหญ่ในรูปแบบ Creative Talk นำเสนอไอเดีย เรื่องราวและส่งต่อแนวคิดดีๆ ที่จะบันดาลใจ ที่สร้างนำไปสู่การเเปลี่ยนแปลงได้ โดยภายในงานออกแบบดีไซน์เพื่อให้เกิด บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้เกิดไอเดียนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม สปีกเกอร์ผู้มีความรู้ ความสามารถได้ขึ้นเวทีมาแบ่งปันไอเดียการพัฒนาเมืองไทยในมิติต่างๆร่วมกัน ใน 4 หัวข้อ 1.Local Empowerment -ภูมิภาคก้าวเดิน 2.Thailand Disruption – คิดต่างสร้างสรรค์ 3.Past,Present & Future -เหลียวอดีต มองอนาคต 4.Group talk : Future Thailand 4.0 คุณบุญ ยงสกุล กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ได้รับเชิญให้ขึ้นร่วมเป็น Speakers ในงาน ร่วมหาคำตอบว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไร และเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร? โดยไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลัง!! และแบ่งปันไอเดียการพัฒนาเมืองไทยในมิติต่างๆ ในหัวข้อที่น่าสนใจ อย่างพลังของคนท้องถิ่นที่ลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างให้กับภูมิภาคของตน อาทิ เครือข่ายการพัฒนาเมือง ที่จะเริ่มต้นสร้างระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภค การพัฒนาเมืองสีเขียว โดยไม่รอภาครัฐอีกต่อไป              Speakers ในงาน TREA TALKS Real Estate 2017 – Future

งานแถลงข่าวการดำเนินงาน PKCD ประจำปี 2560

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ได้จัดสัมมนา  “แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ต ”   ประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต                              วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:00 น. บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)ได้จัดสัมมนา แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ต โดยมีนายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ นักธุรกิจ ผู้ถือหุ้น พ่อค้าประชาชน และองค์กรภาคประชาสังคม เข้าร่วม 300 คน มีความสนใจเข้ามาฟังการแถลงข่าวการดำเนินงานของทางบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด พร้อมฟังเสวนาพิเศษจากผู้มีประสบการณ์จากหลากหลายด้าน การสัมมนาเริ่มต้นด้วย “ดร.เผด็จ จินดา” กรรมการผู้จัดการ นำเสนอผลงานของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อจากนั้น “คุณก้าน ประชุมพรรณ์” ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ทางบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้เชิญ “ท่านผู้ว่านรภัทร ปลอดทอง” ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ต” จากนั้น อ. ฐาปนา บุญยประวิตร นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง บรรยายหัวข้อ “พัฒนาเมืองอย่างไร ให้เทียบเท่าสิงคโปร์”     และทางบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ยังได้เชิญ คุณกระทิง  หรือคุณเรืองโรจน์ พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt University มาร่วมงานและบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”

พิธีลงนามการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

เกิดขึ้นแล้ว!! ความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดภูเก็ต กับเซี่ยเหมิน ประเทศจีน พิธีลงนามการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง( Sister city ) ระหว่างจังหวัดภูเก็ต ราชอาณาจักรไทย กับเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการร่วมมือกันครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีงามอย่างยาวนานระหว่างจังหวัดภูเก็ต และเมืองเซี่ยเหมินในด้านต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันในด้านการท่องเที่ยว Marine tourism medical tourism, ด้านการศึกษา, ด้านวัฒนธรรม, ด้านการค้า และด้านการลงทุนเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังมีการร่วมกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลไทยที่ศูนย์ศิลปะอาเซี่ยนจี๋เหม่ย งานสัมมนาชักจูงการลงทุน และงานสัมมนาวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนกับมณฑลฝูเจี้ยน ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมินเป็นเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดภูเก็ตในลำดับที่ 13 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร้วมในการลงนามการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต, สภาหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การท่าอากาศยานภูเก็ต และ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ( PKCD ) ณ วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2560

งานแถลงข่าวเปิดตัว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ( PKCD )

งานแถลงข่าวเปิดตัว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ( PKCD ) ภายใต้แนวคิดร่วมกับภาครัฐเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมือง Smart City ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2559 ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัว บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางการดำเนินการพัฒนาภูเก็ตในอนาคต” โดยมี คุณก้าน ประชุมพรรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด นายธนูศักดิ์  พึ่งเดช นักธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางการดำเนินการพัฒนาภูเก็ตในอนาคต”   นายก้าน ประชุมพรรณ์ กล่าวว่า บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ก่อตั้งโดยมีผู้ถือหุ้น 25 คน ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 100 ล้านบาท โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างศักยภาพร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองให้เป็น Smart City และระบบขนส่งมวลชน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยให้ตอบสนองต่อการเดินทางของประชาชน และนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจ ประหยัดการใช้พลังงานให้กับเมือง ลดการเดินทางแก่ภาคครัวเรือน สร้างความปลอดภัย เกิดความประหยัดในเชิงเศรษฐศาสตร์และส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบกระชับ (COMPACT CITY) โดยใช้ลักษณะการพัฒนาของศูนย์เศรษฐกิจร่วมกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ซึ่งมีการผสมผสานอย่างมีดุลยภาพของพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย พื้นที่สีเขียวและระบบการสัญจรสีเขียว สร้างความทันสมัยให้กับเมืองด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง ตอบสนองต่อการประกอบการทางธุรกิจ การนันทนาการ การอยู่อาศัยและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมในระยะยาวให้ภูเก็ตมีความมั่นคงและยั่งยืน เปิดตัว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

PKCD เข้าร่วมจัดแสดงงานนิทรรศการระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 3

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เข้าร่วมจัดแสดงงานนิทรรศการ RISE 3 : การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2560 ณ ลานชั้น 2 แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน โดยมีทั้งหมด 6 ท่าน คุณก้าน ประชุมพรรณ์ , ดร.เผด็จ จินดา, คุณสันติ สีม่วง, คุณสฤษฏ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล, คุณนนทฤทธื์ เพชรานนท์ และ คุณจีรนันท์ ตันสกุล พร้อมต้อนรับ “ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ “พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี” พูดคุยเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ถึงโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในภูเก็ต

“พัฒนาเมืองภูเก็ต” เพื่อคนภูเก็ต (Presentation)

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด จัดทำวิดีทัศน์เพื่อให้พี่น้องชาวภูเก็ตได้ทราบภารกิจที่ต้องร่วมหัวจมท้ายกันในอนาคต การพัฒนาเมืองเป็นภารกิจร่วมกันของทุกฝ่าย ที่ผ่านมา เรารอคอยให้ภาครัฐส่วนกลางคอยหยิบยื่นเสนอโครงการพัฒนาให้ รัฐบาลกลางมีลูกๆ 77 จังหวัด ดูอย่างไรก็ไม่ทั่วถึง เมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิต ความมั่งคั่ง ความอยู่ดีกินดี และความคาดหวังด้านต่างๆ มันจึงถึงเวลาแล้วที่พี่น้องทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องลงมือกัน บ้านใครบ้านมันครับ ใครมีพลังมาก ก็ช่วยมาก ใครมีพลังน้อยก็ช่วยน้อย ไม่ต้องมาโทษกันว่าคนนั้นเป็นนายทุน คนนั้นเป็นรากหญ้า ในเมื่อทุกคนต้องเดินต้องขับรถหรือต้องนั่งรถเมล์บนถนนสายเดียวกัน ควันพิษ รวยจนก็สูดดมพอๆ กัน ก็ต้องช่วยกัน

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด” พร้อมชูวิสัยทัศน์

 จับมือนักธุรกิจภูเก็ต ระดมเงินทุน 100 ล้านบาท จัดตั้ง “บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด” อย่างเป็นทางการ พร้อมชูวิสัยทัศน์ “ภูเก็ตเมืองเขียว ด้วยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและขนส่งมวลชนเขียว” บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้ง เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 6 คน ประกอบด้วย 1. นายก้าน ประชุมพรรณ์ 2.นายวัชร จารุอริยานนท์ 3.นายมนต์ทวี หงษ์หยก 4.นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช 5.นายเมธาพงศ์ อุปัติศฤงค์ 6.นายบุญ ยงสกุล โดยทั้งหมดเข้าร่วมทุนในครั้งแรกคนละ 1 ล้านบาท ได้ขอความสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้โอกาสทุนท้องถิ่น ได้มีโอกาสพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ง 100% ของทุนทั้งหมดเป็นคนท้องถิ่น มีการกระจายหุ้นให้คนท้องถิ่น โปรเจ็คที่จะดำเนินการ อยู่ในขอบเขตของการพัฒนาสิ่งที่เป็นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะจังหวัดภูเก็ตเติบโตได้จากการท่องเที่ยว เช่น การลงทุนในระบบขนส่งมวลชนของรถไฟฟ้ารางเบา , บัสทรานซิส , มารีน่า ,ท่าเรือจอดซูปเปอร์ยอร์ช