กิจกรรม

Helpful News & Tips

สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง

ความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสำคัญต่อคนไทยทุกคนที่ต้องไปทำหน้าที่เพื่อมอบอำนาจอธิปไตยของเราโดยการเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศชาติถึงปีละหนึ่งล้านล้านบาท ดังนั้น การเลือกผู้แทนที่เป็น “คนดี” มีความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนให้เข้าไปทำงานทางการเมืองเราจะทำให้สามารถใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากเงินภาษีของประชาชนไปพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ ที่มาของ ส.ส. ส.ส. มีจำนวน 500 คน มาจากการเลือกตั้ง 2 แบบ ได้แก่ส.ส. แบบแบ่งเขต มีจำนวน 350 คน คือ ส.ส. ที่มาจากเขตเลือกตั้งโดยการแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศออกเป็น 350 เขต ในแต่ละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ได้ 1 คน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ส.ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ มีจำนวน 150 คน โดยพรรคการเมืองจะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี ซึ่งรายชื่อไม่ซ้ำกับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ส่งให้กรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยการคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคพึงจะได้รับ มาจากการจัดสรรคะแนนที่ประชาชนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จากพรรคต่างๆ ทั้งประเทศ มาคำนวณจำนวน ส.ส. ของพรรคการเมืองที่จะได้รับในการเลือกตั้ง โดยพรรคการเมืองจะมีจำนวน ส.ส. ทั้งสองประเภทได้ไม่เกินจำนวนโควต้าที่พรรคการเมืองได้รับคุณสมบัติ ส.ส.มีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้งส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเกิดในจังหวัดที่สมัครเคยเรียนในจังหวัดที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษาเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานรัฐ / เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัคร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีและต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้(1) ติดยาเสพติดให้โทษ(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ(4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (ตามมาตรา 96 (1) (2) หรือ (4)

วันช้างไทย 13 มีนาคม

วันช้างไทย ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้นคณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2541[2]ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของ

PHUKET RABBIT CARD กับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับ SUMMER

PHUKET RABBIT CARD กับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับ SUMMER นี้ ที่ภูเก็ตเท่านั้น PHUKET RABBIT CARD บัตรเดียว ช็อป กิน เที่ยว ใครมีบัตรแล้ว! รีบพุ่งมาทางนี้เลยจ้าา งานนี้มาครบทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร้านอาหารแสนอร่อย รวมถึงสปาเผื่อความผ่อนคลาย เอ้าา! รออะไรละค่า รีบวิ่งเลยจ้าาา .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

Bayaco Co-Working Space

Bayaco Co-Working Space ชื่อนี้เริ่มเป็นที่คุ้นหูของชาวภูเก็ต และ เหล่า Freelance ,Startup ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ต้องการหาพื้นที่ทำงาน แชร์ไอเดีย พูดคุยธุรกิจคุยงานกับลูกค้า ประชุม จะมากลุ่ม มาเดี่ยว ก็ตอบโจทย์สุด ๆ ต้องบอกว่าจุดเด่นของ BAYACO นั้นคือทำเล เพราะตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่เศษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ทั้งตั้งอยู่ภายในห้างBann&beyond ที่สามารถเดินเชื่อมต่อกับห้างCentral Phuket ได้ Bayaco แบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วน ภายใต้พื้นที่กว่า 1,300 ตารางเมตร เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Co-Working Space ห้องประชุมหลากหลายขนาด และ Private office ไว้ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่อยากมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง ในราคาสบายๆทั้งรายวันและรายเดือน เราไปทำความรู้จักกับ Bayaco กันให้มากขึ้นกันค่ะ  บริเวณทางเข้า Bayaco ซึ่งตั้งอยู่ในพิื้นที่เดียวกับบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด สามารถติดต่อการใช้บริการทั้ง Co-Working Space ห้องประชุมหลากหลายขนาด และ Private office ได้เลยค่ะ ส่วนการชำระค่าบริการก็สามารถเลือกชำระได้ทั้งเงินสด และ บัตรภูเก็ตแรบบิท เจอป้าย ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) อย่าเพิ่งตกใจว่ามาผิดที่นะคะ คุณมาถูกที่แล้ว Bayaco ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับสำนักงานของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ค่ะ พื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่า “กุ้งเสียบ” เป็นพื้นที่ให้บริการการทำงานร่วมกันแบบ

ตี๋หมวยชวนเที่ยวตรุษจีน

ตี๋หมวยชวนเที่ยวตรุษจีนภูเก็ต

ชมเทศกาลโคมไฟ ……. ไหว้พระขอพรองค์เทพ เสริมสิริมงคลรับปีหมูทอง “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ” เทศกาลตรุษจีน 2562 กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้  ภูเก็ตพัฒนาเมือง ขอให้ทุกท่านสมหวัง ค้าขายร่ำรวย เป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านนะคะ  และเพื่อให้ปีหมูทองนี้ เฮง เฮง กันถ้วนหน้า ภูเก็ตพัฒนาเมืองขอชวนทุกท่าน ไปสักการะไหว้พระขอพรองค์เทพที่ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในภูเก็ต เพื่ออำนวยอวยพรให้พ้นจากโรคภัย มีความสุขสมหวัง ประสบความสำเร็จกับชีวิต  เกิดสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และไปถ่ายรูปสวยๆกับโคมไฟที่ประดับตกแต่งสวยงาม ที่ศาลเจ้าและร้านค้าต่างๆ เพื่อต้อนรับการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เทศกาลโคมไฟภูเก็ต โดยความสว่างของโคมไฟนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความหวังอีกด้วย อาตี๋ อาหมวย ของเรา พร้อมแล้ว ออกเดินทางกันได้เลยค่ะ  ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งเราเริ่มต้นสักการะไหว้พระขอพรองค์เทพที่แรก ตี๋ หมวย ขอนำไปที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย หรือ จุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง เพื่อไหว้รวมองค์เทพฯ ในศาลเจ้า ขอพรให้มั่งมีศรีสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ศาลเจ้าจุ้ยตุ้ยเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากในจังหวัดภูเก็ต ผู้คนเข้ามากราบไหว้ขอพรองค์พระกันไม่ขาดเลยค่ะ  ศาลเจ้าปุดจ้อ ไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เรียบร้อยแล้ว ไม่ควรพลาดสักการะ ไหว้องค์กวนอิมโพธิสัตว์ เพื่อขอพรให้ได้รับความเมตตากรุณา และเป็นที่รักจากคนรอบข้าง ไหว้องค์จูแซเหนียว ซึ่งเป็นองค์เทพที่คู่แต่งงานมากราบไหว้ขอลูก สำหรับคนโสดก็มักจะมาอธิษฐานขอให้ได้พบเนื้อคู่ และ โชคดีในเรื่องของความรักค่ะ ตี๋ หมวย ของเราขอพรนานมาก น่าจะขอให้เจอเนื้อคู่แน่ๆ ศาลเจ้าแสงธรรม (ศาลเจ้าเต่งก่องต๋อง) ศาลเจ้าเก่าแก่ของภูเก็ต ประดิษฐานเทพเจ้าจีนหลายองค์ ภายในศาลเจ้ามีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่หาชมได้ยากอายุร้อยกว่าปีอีกด้วย เรามาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อสักการะองค์สุ่นต่ายส่าย และองค์เทพต่างๆ อธิษฐานขอพรให้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด

PHUKET RABBIT CARD ร่วมจับมือกับผู้ประกอบการ เพิ่มจุดจำหน่ายบัตร

Phuket Rabbit Card ภายใต้แบรนของ Phuket pay ดูแลโดย บริษัท ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ โซลูชันส์ จำกัด (CDS) ได้นำคณะทำงานออกพื้นที่ เพื่อเพิ่มจุดจำหน่าย Bus Ticket สำหรับใช้บริการรถภูเก็ตสมาร์ทบัส และบัตร Phuket Rabbit Card ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ระบบแรกในประเทศไทยบริเวณโรงแรมซึ่งอยู่ใกล้จุดจอด รถ ภูเก็ต สมาร์ท บัส พร้อมประชาสัมพันธ์ Phuket Smart Bus ให้เป็นที่รู้จักมายิ่งขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phuketpay.com .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

เทศกาลของดีภูเก็ต “ภูเก็ตเมืองนี้ที่ฉันรัก”

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ภูเก็ตพัฒนาเมืองพร้อมด้วย ภูเก็ต สมาร์ท บัส และ ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ ร่วมออกบูทจัดแสดงนวัตกรรมความเป็นเมืองอัจฉริยะในงานเทศกาลของดีภูเก็ต “ภูเก็ตเมืองนี้ที่ฉันรัก” โดยมีคุณภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ตเป็นผู้เปิดงาน ภายในงานได้มีการจัดโชว์ รถภูเก็ต สมาร์ท บัส พร้อมสาธิตวิธีการใช้บัตร ภูเก็ตแรบบิทการ์ดในการใช้บริการรวมถึงการแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถ อาทิเช่น ระบบอินเตอร์เน็ต(WIFI)ระบบลิฟท์เพื่อคนพิการ และระบบความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร อีกทั้งยังมี การจัดแสดงเทคโนโลยี Big Data เพื่อการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็น Smart City .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

บริจาคอาหารหมาแมวและร่วมกันทำความสะอาดบ้านพักพิงสุนัขจรจัด สวนป่าบางขนุน ภูเก็ต

ภูเก็ตสมาร์ทบัส จับมือร่วมกับ โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง และพันธมิตร จัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวและร่วมกันทำความสะอาดบ้านพักพิงสุนัขจรจัด สวนป่าบางขนุน ภูเก็ตเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมกับ โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตอง บริษัท อันดาโฟกัส จำกัด และพันธมิตร จัดกิจกรรมบริจาคอาหารสุนัขและแมว พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของสุนัขและแมว เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปี โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง โดยได้รับเกียรติจาก นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง ประธานในพิธีรับมอบ โดยมี น.ส.วนิดา นิ่มนวล ผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง และคณะเข้าร่วม ณ บ้านพักพิงสุนัขจรจัด สวนป่าบางขนุน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ด้วยปัจจุบันปริมาณสุนัขและแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด สวนป่าบางขนุน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีทั้งสุนัขและแมวกว่า 600 ตัว ในความดูแล แต่ตอนนี้ยังขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มที่เพียงพอกับสุนัขเหล่านี้ และรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของสุนัข ดังนั้น โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและอยากมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนภาครัฐ ซึ่งโรงแรมก็เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี โรงแรมสลีพวิธมี

“บ้านแอนด์บียอนด์” เปิดตัวสาขา จ.ภูเก็ต

ผู้บริหารภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมแสดงความยินดี “บ้านแอนด์บียอนด์” เปิดตัวสาขา จ.ภูเก็ต ฉลองสาขาใหม่อย่างเป็นทางการ วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) ณ บ้านแอนด์บียอนด์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บ.ภูเก็ตพัฒนาเมือง จก. และคณะผู้บริหาร ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีกับนายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน ในกลุ่มเซ็นทรัล ผู้ดำเนินธุรกิจ บ้านแอนด์บียอนด์ ในโอกาสที่ “บ้านแอนด์บียอนด์” เปิดตัวสาขา จ.ภูเก็ต ฉลองสาขาใหม่อย่างเป็นทางการ โดยภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

หางตั๋วรถ ภูเก็ต สมาร์ท บัส มีค่า….อย่าทิ้ง

หางตั๋วรถภูเก็ตสมาร์ทบัส มีค่า….อย่าทิ้งนำมาใช้ที่ Bayaco Co-Working Space #ได้ฟรี2ชั่วโมง สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้โดยสารรถภูเก็ตสมาร์ทบัสเท่านั้นสอบถามสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ BAYACO Tel : 088-7883495Line : https://bit.ly/2OA6DYh Special for Phuket Smart Bus Customers Only.Just show cash ticket Phuket Smart Bus at BAYACO (location in 1st floor Baan&Beyond, Central Phuket) free!! 2 hour for Co-working Space. See you at BAYACO.More information please call: 088-7883495Line : https://bit.ly/2OA6DYh .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }