ศึกษาดูงาน

/ศึกษาดูงาน

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ขอต้อนรับ คณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเจ้าหน้าที่ เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ Smart City ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

    บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ขอต้อนรับ คณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ Smart City ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต . โดยคุณนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และคุณกฤษฎาพงษ์ ตันทอง ผู้จัดการ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด(CDA) ได้คอยให้การต้อนรับและร่วมบรรยายการดำเนินงานของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมืองและ บริษัทในเครือ

โครงการพัฒนาและสงเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาและสงเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562      สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้ประกอบการรถ หมวด 1-4 ศึกษาดูงาน ภูเก็ต สมาร์ท บัส – Phuket Smart Bus และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมหาแนวทางการพัฒนา ระบบขนส่งจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยและทันสมัย ภายใต้โครงการพัฒนาและสงเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) โดยมี นายวัชร จารุอริยานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด ให้การต้อนรับ      ในครั้งนี้ผู้ประกอบการรถ หมวด 1-4 ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมศึกษาดูงานรถโดยสารอัจฉริยะ ภูเก็ต สมาร์ท บัส (Phuket Smart Bus) ในเรื่องของระบบที่ใช้ในการเดินรถ อาทิเช่น ระบบความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ระบบ GPS เพื่อตรวจสอบตำแหน่งรถ ระบบชำระเงินโดยใช้ ภูเก็ต

ภูเก็ตพัฒนาเมือง ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุบลราชธานี

ภูเก็ตพัฒนาเมือง ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการฝึกอบรมแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) โดยมี นายสุขแจนซิงห์ เศรษฐี นายไวทฑ อุปัติศฤงค์ และนายวิศรุต แซ่เต้งคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ให้การต้อนรับนายสุขแจนซิงห์ เศรษฐี กล่าวว่า ภูเก็ตพัฒนาเมือง เป็นบริษัทร่วมทุนของนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยจะร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ ปัจจุบันมีการดำเนินงานในด้านของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน รถโดยสารสาธารณะอัจฉริยะ (Phuket Smart Bus) การใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Phuket Rabbit card) การจัดเก็บข้อมูล Big Data เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเมืองภูเก็ต และการให้บริการพื้นที่เพื่อทำงาน ห้องประชุม หรือจัดสัมมนา ภายใต้แบรนด์ BAYACO ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำงานของคนรุ่นใหม่ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ได้เล็งเห็นว่าบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จได้ระดับหนึ่ง และสามารถนำผลการดำเนินงานต่างๆ ไปเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป

คณะอาจารย์ และนักศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จาก  Saint Mary’s College of California School of Economics & Business Administration,  ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานภูเก็ตพัฒนาเมือง

คณะอาจารย์ และนักศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จาก  Saint Mary’s College of California School of Economics & Business Administration,  ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานภูเก็ตพัฒนาเมืองวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด นำโดยคุณนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร และคุณสุขแจนซิงห์ เศรษฐี กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Saint Mary’s College of California School of Economics & Business Administrationม ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการบริหารธุรกิจขนส่งสาธารณะ ของบริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด และการจัดเก็บ Big Data เพื่อใช้พัฒนาเมืองภูเก็ตในอนาคต โดยบริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด พร้อมทดลองใช้งานในพื้นที่ BAYACO Co-Working Space ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานแบบเปิดกว้าง เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจแบบครบวงจรภายใต้การบริหารงานของ บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัดจากการเยี่ยมชมในครั้งนี้ทำให้ ภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้รับแนวคิด

ม.ราชภัฎเชียงราย ศึกษาดูงาน ภูเก็ตพัฒนาเมือง

ม.ราชภัฎเชียงราย ศึกษาดูงาน ภูเก็ตพัฒนาเมืองเมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัดและบริษัทในเครือ เพื่อเรียนรู้ที่มาของการก่อตั้ง การจัดการ ปัญหาอุปสรรคขององค์กร และนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น ให้เกิดการเรียนการสอนและบริหารงานหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทในเครือ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานภูเก็ตพัฒนาเมือง(PKCD)

ผู้จัดการ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต และคณะศึกษาดูงาน

นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล กรรมการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ให้การต้อนรับ คุณกัลยา เกตุสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ คุณธัญญลักษณ์ บุขุนทด ผู้ช่วยฝ่ายขาย โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต พร้อมนำเยี่ยมชม โครงการต่างๆของภูเก็ตพัฒนาเมือง ทั้ง รถภูเก็ตสมาร์ทบัส, Big Data ,Bayaco Co-Working Space และออฟฟิศให้เช่า ฯลฯ ภายในสำนักงานภูเก็ตพัฒนาเมือง Previous Next

บริษัท อควาวอล์ค(ประเทศไทย)จำกัด เข้าพบผู้บริหารภูเก็ตพัฒนาเมือง

บริษัท อควาวอล์ค(ประเทศไทย)จำกัด เข้าพบผู้บริหารภูเก็ตพัฒนาเมือง แนะนำ “Aquaria Phuket” อควาเรียมรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้ ณ สำนักงานภูเก็ตพัฒนาเมือง นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บ.ภูเก็ตพัฒนาเมือง จก. ให้การต้อนรับ น.ส จารีต คงจันทน์ Marketing Manager นายจอมทอง ถิ่นธานี Senior Marketing Executive และ นายธนวรรธน์ วาสิการ MarketingExecutive(PR) ตัวแทนจาก บ.อควาวอล์ค(ประเทศไทย) จก. ในโอกาสเข้าพบและแนะนำ “Aquaria Phuket” อควาเรียมรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ในจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกตื่นเต้นบนเนื้อที่กว่า 12,000 ตารางเมตร ภายในห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้าโอกาสนี้ ตัวแทนจาก อควาวอล์ค(ประเทศไทย) ยังได้ร่วมติดตามและรับชมโครงการต่างๆของภูเก็ตพัฒนาเมือง ทั้ง ภูเก็ตสมาร์ทบัส และ Bayaco Co-Working Space อีกด้วย Previous Next

นยปส. รุ่นที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภูเก็ตพัฒนาเมือง

คณะนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภูเก็ตพัฒนาเมืองเมื่อวันที่ 28 มี.ค.62 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นำโดย นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการกำกับหลักสูตรฯ นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานส่วนภูมิภาคและกรณีศึกษา ณ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เรื่อง”ภูเก็ตสมาร์ทบัส” ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นสุดยอดอารยสถาปัตย์แห่งปี 2561 และร่วมรับฟังโครงการแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0 โดยมีนายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บ.ภูเก็ตพัฒนาเมือง จก. และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายภูมิกิตต์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วม บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต” อีกด้วย  

ม.อ.ตรัง นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมพร้อมดูงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมพร้อมดูงาน วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา09.00 น. ณ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) จำกัดบริเวณ ชั้น 1 ห้าง Baan & Beyon ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำโดยอาจารย์และคณะนักศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำการเรียนรู้ ในด้านของการขนส่งโดยรถ ภูเก็ต สมาร์ท บัส – Phuket Smart Bus การใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อการพัฒนาเมือง รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และ TOD ในพื้นที่ของ Bayaco (Co Working Space)โดยมีผู้แทนบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัดให้การต้อนรับ

ขนส่งจังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยาย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และ บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด ร่วมต้อนรับขนส่งจังหวัดภูเก็ต และคณะศึกษาดูงานจากขนส่งจังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยาย การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ภูเก็ต สมาร์ท บัส รถบัสอัจฉริยะ และการพัฒนาด้านการขนส่งของจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน