Monthly Archives: มกราคม 2018

//มกราคม

PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผนึกกำลังพัฒนาเมืองภูเก็ต จัดงาน PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการของบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองและบริษัทในเครือ โดยดึงคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นมันสมองในการขับเคลื่อน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใน โครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้แผนงานหลักของ บจก. ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop “จับคู่โครงการกับงานวิจัย (Business Matching)” โดยมี นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และ ผู้อำนวยการ Smart Growth Thailand คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ในช่วงแรก  อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และ ผู้อำนวยการ Smart Growth