Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

//พฤษภาคม

งานแถลงข่าวการดำเนินงาน PKCD ประจำปี 2560

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ได้จัดสัมมนา  “แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ต ”   ประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต                              วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:00 น. บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)ได้จัดสัมมนา แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ต โดยมีนายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ นักธุรกิจ ผู้ถือหุ้น พ่อค้าประชาชน และองค์กรภาคประชาสังคม เข้าร่วม 300 คน มีความสนใจเข้ามาฟังการแถลงข่าวการดำเนินงานของทางบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด พร้อมฟังเสวนาพิเศษจากผู้มีประสบการณ์จากหลากหลายด้าน การสัมมนาเริ่มต้นด้วย “ดร.เผด็จ จินดา” กรรมการผู้จัดการ นำเสนอผลงานของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อจากนั้น “คุณก้าน ประชุมพรรณ์” ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ทางบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้เชิญ “ท่านผู้ว่านรภัทร ปลอดทอง” ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาภูเก็ต” จากนั้น อ. ฐาปนา บุญยประวิตร นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง บรรยายหัวข้อ “พัฒนาเมืองอย่างไร ให้เทียบเท่าสิงคโปร์”     และทางบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ยังได้เชิญ คุณกระทิง  หรือคุณเรืองโรจน์ พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt University มาร่วมงานและบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”

พิธีลงนามการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

เกิดขึ้นแล้ว!! ความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดภูเก็ต กับเซี่ยเหมิน ประเทศจีน พิธีลงนามการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง( Sister city ) ระหว่างจังหวัดภูเก็ต ราชอาณาจักรไทย กับเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการร่วมมือกันครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีงามอย่างยาวนานระหว่างจังหวัดภูเก็ต และเมืองเซี่ยเหมินในด้านต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันในด้านการท่องเที่ยว Marine tourism medical tourism, ด้านการศึกษา, ด้านวัฒนธรรม, ด้านการค้า และด้านการลงทุนเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังมีการร่วมกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลไทยที่ศูนย์ศิลปะอาเซี่ยนจี๋เหม่ย งานสัมมนาชักจูงการลงทุน และงานสัมมนาวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนกับมณฑลฝูเจี้ยน ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมินเป็นเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดภูเก็ตในลำดับที่ 13 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร้วมในการลงนามการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต, สภาหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การท่าอากาศยานภูเก็ต และ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ( PKCD ) ณ วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2560

งานแถลงข่าวเปิดตัว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ( PKCD )

งานแถลงข่าวเปิดตัว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ( PKCD ) ภายใต้แนวคิดร่วมกับภาครัฐเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมือง Smart City ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2559 ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัว บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางการดำเนินการพัฒนาภูเก็ตในอนาคต” โดยมี คุณก้าน ประชุมพรรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด นายธนูศักดิ์  พึ่งเดช นักธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวคิดและแนวทางการดำเนินการพัฒนาภูเก็ตในอนาคต”   นายก้าน ประชุมพรรณ์ กล่าวว่า บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ก่อตั้งโดยมีผู้ถือหุ้น 25 คน ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 100 ล้านบาท โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างศักยภาพร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองให้เป็น Smart City และระบบขนส่งมวลชน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยให้ตอบสนองต่อการเดินทางของประชาชน และนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจ ประหยัดการใช้พลังงานให้กับเมือง ลดการเดินทางแก่ภาคครัวเรือน สร้างความปลอดภัย เกิดความประหยัดในเชิงเศรษฐศาสตร์และส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบกระชับ (COMPACT CITY) โดยใช้ลักษณะการพัฒนาของศูนย์เศรษฐกิจร่วมกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ซึ่งมีการผสมผสานอย่างมีดุลยภาพของพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย พื้นที่สีเขียวและระบบการสัญจรสีเขียว สร้างความทันสมัยให้กับเมืองด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง ตอบสนองต่อการประกอบการทางธุรกิจ การนันทนาการ การอยู่อาศัยและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมในระยะยาวให้ภูเก็ตมีความมั่นคงและยั่งยืน เปิดตัว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด