Monthly Archives: มีนาคม 2017

//มีนาคม

PKCD เข้าร่วมจัดแสดงงานนิทรรศการระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 3

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เข้าร่วมจัดแสดงงานนิทรรศการ RISE 3 : การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2560 ณ ลานชั้น 2 แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน โดยมีทั้งหมด 6 ท่าน คุณก้าน ประชุมพรรณ์ , ดร.เผด็จ จินดา, คุณสันติ สีม่วง, คุณสฤษฏ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล, คุณนนทฤทธื์ เพชรานนท์ และ คุณจีรนันท์ ตันสกุล พร้อมต้อนรับ “ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ “พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี” พูดคุยเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ถึงโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในภูเก็ต