GET IN TOUCH

ทุกคำแนะนำและความคิดเห็น เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ภูเก็ตพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

About Us

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (Phuket City Development : PKCD) ได้จัดตั้งขึ้นจากการรรวมตัวของประชาชนที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมมือกับทางภาครัฐ และเอกชน วางแผนพัฒนาเมืองภูเก็ตตามแนวคิด การเติบโตอย่างชาญฉลาด หรือ Smart Growth และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ Transit-Oriented Development (TOD) แนวคิดในการวางผังและพัฒนาเมืองที่ประเทศชั้นนำทั่วโลกต่างนำมาใช้ในการออกแบบและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งบริษัท PKCD ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจเพื่อสังคม” พร้อมร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เทียบเท่าเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก 

Update News

อัพเดทข่าวสารล่าสุดของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด หรือข่าวจากสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Projects

เป้าหมายระยะ 10 ปี จังหวัดภูเก็ตจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละด้าน เทียบเท่าเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 12 เรื่อง

Our Partners