Pageloader

ข่าว/ประกาศ

แผนแม่บท

เป้าหมายระยะ 10 ปี จังหวัดภูเก็ตจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละด้าน เทียบเท่าเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 12 เรื่อง

Our Partners